เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Central Lab) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีจำนวนเครื่องมือเพื่อดำเนินการวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 11 เครื่องมือ มีนักวิจัยที่ช่วยดูแลเครื่องมือประจำศูนย์ฯ จำนวน 9 คน โดยเครื่องมือทั้งหมดตั้งอยู่ที่อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดตั้งศูนย์ฯ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้นักวิจัยได้ใช้เครื่องมือประกอบการดำเนินโครงการวิจัยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาการใช้ทับซ้อนกับเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนที่สังกัดในหน่วยงานต่าง ๆ และลดค่าใช้จ่ายในการไปใช้บริการทดสอบกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป็นศูนย์เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัย ที่มีความสามารถในการให้บริการและสนับสนุนเครื่องมือในการวิเคราะห์ทดสอบแก่นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์เครื่องมือฯ ที่สามารถสร้างรายได้จากการบริการวิเคราะห์ทดสอบ และการอบรมการใช้งานเครื่องมือทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงานวิจัยของบุคลากร สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการระหว่างสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  • เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีต้นแบบ และผลงานตีพิมพ์ในระดับสากล
  • เพื่อให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างแก่นักวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีค่าใช้จ่ายในการบริการ

 

Booking